آخرین به روز رسانی : 2019-06-16 11:41:35

ورودی ساختمان

ورودي يك ساختمان مي تواند يك پيام از نوع ساختمان وكاربرد آن به تماشاگر ارائه دهد.ورودي هرساختمان زيبايي وابهت خاصي به ساختما ن مي دهدوباساخت ورودي مناسب محل مناسبي نيز جهت توقف كوتاه افراد ايجاد مي شود،وروديه ها مي تواند تركيبي از هر نوع سازه (آهني ،چوبي،استيل،…………..)بافضاي سبزو………..در نظر گرفته شود.بعداز بازديد از محل ساختمان وباتوجه به نوع ساختمان ومصالح بكار گرفته شده در آن وبا توجه به نيازمندي هاي احتمالي مشتري يك يا چند طرح جهت مشتري طراحي مي گردد كه بعد از اصلاح آن به قسمت فني جهت محاسبه وترسيم نقشه هاي فني ارسال مي گرددوپس ازآن به اكيپ اجرائي واگذار مي شود تاساخت ونصب آن صورت گيرد

وب سایت مینیاتور