آخرین به روز رسانی : 2019-06-16 11:41:35

پوشش بام و حیات خلوت

وجود فضاي زياد در #حياط خلوت وبالاي#پشت بام منازل و ادارات ،باعث مي شودتا بعضي از افراد نسبت به استفاده بهينه از آن اقدام نمايند،ايجاد پوشش كامل در حياط وبالاي پشت بام مانند ايجاد اتاق هاو فضاي قابل استفاده ويا مسقف نمودن آن(فقط سقف بدون بستن دور تادور آن)چه بهصورت ثابت وچه به صورت متحرك از پروژه هاي جالب اين شركت مي باشد.اولين حس آن ا ستفاده ازفضاي غيرقابل استفاده حياط وبام است ،مثلاًايجاد يك نمازخانه در حياط يك اداره يا ايجاد فضاي قابل استفاده در بعضي فصول بالاي بام خانه(بهار خواب )ويامثلاًايجاد اتاق معاينه بيماران در حياط بيمارستان ويا استفاده از فضاي بين دو ساختمان يادوسوله مجاور بسيار فكر جذابي جهت ايجاد انبار و فضاي مانند آن است.طريقه ساخت آن هم طرح موردنظر مشتري به وسيله معمار متخصص ترسيم شده وپس ازاصلاح احتمالي به واحد فني ارسال مي شود،درواحد فني محاسبات فني آن صورت مي گيرد ونقشه هاي فني ترسيم مي گردد وپس ازآن به اكيپ اجرايي جهت اجرا ارسال مي گردد.

وب سایت مینیاتور